Sakfrågan

Postoperatörerna försöker genom hot om utdelningsstopp tvinga fastighetsägare att bekosta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda, ytterst för att förmå fastighetsägarna att installera postboxar. Men arbetsmiljön är uteslutande ett arbetsgivaransvar.

Post- och telestyrelsens allmänna råd är inte bindande

Postoperatörerna hänvisar till Post- och telestyrelsens allmänna råd. Det är missvisande då de allmänna råden är en rekommendation som riktar sig till postoperatörer, inte till fastighetsägare och boende. Det finns alltså ingen skyldighet för fastighetsägare att bekosta arbetsmiljöåtgärder eller installera postboxar med hänvisning till Post- och telestyrelsens allmänna råd.

Post- och telestyrelsens allmänna råd ändrades efter regeringsbeslut

I en tidigare version av Post- och telestyrelsens allmänna råd sades att postoperatörerna efter den 1 januari 2011 inte längre skulle behöva dela ut post i flerbostadshus som saknar postboxar.

Efter ett omfattande opinionsarbete främst av riksorganisationerna för hyresgäster, privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar beslutade regeringen i oktober 2008 att uppdra åt Post- och telestyrelsen att upphäva denna del av de allmänna råden.

Post- och telestyrelsen har naturligtvis följt regeringens beslut vilket innebär att det inte är möjligt för postoperatörer att stoppa postutdelningen i en fastighet med hänvisning till avsaknad av postboxar. Däremot sägs fortfarande i Post- och telestyrelsens allmänna råd att i flerfamiljshus bör försändelser som huvudregel delas ut i fastighetsbox inomhus i entréplan eller utomhus.

Fastighetsägaren har inget arbetsmiljörättsligt ansvar

Postoperatörerna kan inte på någon rättslig grund kräva att fastighetsägare ska genomföra och bekosta anpassningar av postinläggen i befintliga fastigheter för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

Ansvaret för arbetsmiljöfrågor vilar på arbetsgivaren. Detta innebär att även Arbetsmiljöverket har mycket begränsade möjligheter att ställa krav gentemot en fastighetsägare.

Postoperatören har – i egenskap av arbetsgivare – ett ansvar för brevbärarnas arbetsmiljö. Om det föreligger allvarlig risk för exempelvis belastningsskador vid utdelningen av post kan Arbetsmiljöverket därför förelägga postoperatören att åtgärda dessa brister och Arbetsmiljöverket kan ytterst förbjuda postutdelningen.

Om det finns sådana allvarliga arbetsmiljöbrister i en fastighet att Arbetsmiljöverket skulle förbjuda postoperatören att dela ut post i fastigheten kan postoperatören nödgas att tillfälligt avbryta utdelningen av post till fastigheten till dess bristerna är åtgärdade.

Fastighetsägare har dock ett ansvar för att förebygga olyckor och olägenhet för människors hälsa. Det ansvaret innebär t.ex. att på egen bekostnad åtgärda vassa kanter på postinlägg. Självklart har fastighetsägaren också ansvar för att reparera trasiga postinlägg.

Europeisk standard

Post- och telestyrelsens allmänna råd och postoperatörer hänvisar till den europeiska standarden SS-EN 13724 för att hävda att befintliga och fungerande postinlägg är felaktiga. Men de krav som anges i denna standard är, enligt standarden själv, enbart tillämpbara på postinlägg som installeras enligt tillverkarens instruktioner. Det betyder att krav som återfinns i dessa standarder gäller vid nyinstallation av postinlägg och inte alls kan användas för att döma ut befintliga postinlägg i fastigheter. Fastighetsägare som har äldre postinlägg har inte frångått den europeiska standarden.

Postutdelningsskyldighet

Om postoperatören väljer att på eget initiativ hänvisa postmottagare att hämta ut posten på utlämningsställe som postoperatören anvisar, kan det ses som en underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt postlagen. PostNord har ingen rätt att vägra dela ut post med hänvisning till att det inte finns postboxar i fastigheten. Att installera postboxar är frivilligt.

Postoperatören har inte rätt att godtyckligt ställa in postutdelningen. Ett utdelningsstopp får inte verkställas innan postoperatören med säkerhet vet att den aktuella utdelningen kommer att förbjudas, dvs. genom att Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud mot utdelning i fastigheten eller genom att ett skyddsombud har stoppat arbetet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets beslut.